Best Paper Committee

Chair

  • Leon Zhao, City University of Hong Kong 

Committee Members

  • Xunhua Guo, Tsinghua University
  • Xin Li, City University of Hong Kong
  • Alan Wang, Virginia Tech
  • Kang Zhao, Iowa State University